Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna


Till Lissabonfördraget fogas en stadga med grundläggande rättigheter. Denna stadga utgörs av bestämmelser som är tänkta att återspegla medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner och medlemsstaternas internationella åtaganden när det gäller grundläggande fri- och rättigheter, såsom exempelvis Europakonventionen. Stadgan består av en ingress och är indelad i sju avdelningar, nedan finns länkar till dessa.
Läs mer om stadgan i en kortfattad analys här.

Image Stadgan (26,0 kB)


Innehållsförteckning

Ingress

Avdelning I - Värdighet

Avdelning II - Friheter

Avdelning III - Jämlikhet

Avdelning IV - Solidaritet

Avdelning V -  Medborgarnas rättigheter

Avdelning VI - Rättskipning

Avdelning VII - Allmänna bestämmelser om tolkning och tillämpning av stadgan


 

Tillbaka