Hur fungerar och drivs eu?

EU, eller Europeiska Unionen, är ett beslutsfattande organ i Europa där medlemsstaternas lagar och regleringar samordnas för att underlätta bland annat handel. Man samordnar insatser som berör alla medlemsländerna, som lantbruk och miljö. Men hur fungerar och drivs egentligen EU?

 

Vilka länder är med i EU?

EU består förnärvarande av 27 medlemsstater. EUs medlemmar uppräknade i bokstavsordning består av: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern samt Österrike.

 

Vad gör EU för sina medborgare?

Förutom att samordna lagar och regler gör EU en hel del för sina medborgare som att säkerställa fred, säkerhet och mänskliga rättigheter. EU säger själv att EU är det mest framgångsrika fredsprojektet i mänsklighetens historia. EU har till och med tilldelats Nobels fredspris för sina framgångar inom fredsstärkande åtgärder. Genom att samarbete inom fredsbevakande åtgärder, säkerhet, ekonomi och kultur skapas gemenskap och samförstånd. Inom EU delar man ungefär samma demokratiska värderingar. EU säger sig även skydda minoriteter och utsatta grupper och kräver lika behandling av alla oavsett nationalitet, kön, språk, kultur, yrke, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

 

EU:s gemensamma marknad

EU:s inre marknad är världens mest utvecklade och öppna marknad. Den inre marknaden sammanfattas genom EU:s fyra friheter. Dessa möjliggör för EU-invånaren att: Bo eller arbeta i ett annat EU-land, flytta pengar mellan länderna, sälja varor utan begränsningar samt möjlighet att tillhandahålla tjänster på samma villkor inom alla länderna.

EU säkerställer även standarder för livsmedel och miljö. Inom livsmedel och vår miljö har EU några av världens strängaste kvalitetsstandarder. Detta säkerställer medborgarnas hälsa och välbefinnande.

 

Andra förmåner för medborgare

Bland andra förmåner som gynnar EUs medborgare kan nämnas bland annat att oavsett var i EU du befinner dig kan du ringa, skicka sms eller surfa utan extra kostnad. Företag har dessutom möjlighet att få stöd, bidrag och rådgivning för att kunna verka i andra länder. EU har även ett stöd- och utbytesprogram som Erasmus+ för utbildning. Detta innebär att du kan få stöd och hjälp om du vill studera i ett annat land.

 

Hur är EU uppbyggt?

För att bedriva arbetet består EU av många olika institutioner, som alla har specifika uppdrag och är samordnade i en jätteorganisation. EUs institutioner och organ är:

• Europaparlamentet
• Europeiska rådet
• Europeiska unionens råd
• Europeiska kommissionen
• EU-domstolen
• Europeiska centralbanken
• Europeiska revisionsrätten
• Europeiska utrikestjänsten
• Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
• Europeiska regionkommittén
• Europeiska investeringsbanken
• Europeiska ombudsmannen
• Europeiska datatillsynsmannen
• Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB)
• EU:s rekryteringsbyrå
• Europeiska förvaltningsskolan
• Specialiserade byråer och decentraliserade organ
• Interinstitutionella organ: Cert – organisation för incidenthantering,
• Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal ,
• Europeiska förvaltningsskolan
• Publikationsbyrån.

Tre av dessa instutioner stiftar tillsammans alla EUs lagar. Dessa institutioner är: Europaparlamentet, Europeiska rådet, samt Europeiska unionens råd.

 

Vem bestämmer i EU?

Vilka är då de som leder och bestämmer i EU? De tre största ledarna i EU är:

 

Europaparlamentets talman – David-Maria Sassoli

Mandatperiod: Juli 2019–december 2021
Vald av: Europaparlamentets ledamöter
EU-parlamentets talman ser till att parlamentsförfarandena följs och övervakar parlamentets verksamhet. Talmannen företräder parlamentet i rättsliga frågor och internationella kontakter, samt ger det slutliga klartecknet till EU:s budget.

 

Europeiska rådets ordförande – Charles Michel

Mandatperiod: December 2019–maj 2022
Utsedd av: EU-ländernas stats- och regeringschefer
EU-rådest ordförande leder Europeiska rådets arbete, samt skall verka för att främja sammanhållning och samförstånd inom rådet. EU-rådets ordförande företräder även EU i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

 

EU-kommissionens ordförande – Ursula von der Leyen

Mandatperiod: December 2019–oktober 2024
Utsedd av: EU-ländernas stats- och regeringschefer med Europaparlamentets samtycke.
EU-kommissionens ordförande ger kommissionen politisk vägledning, kallar till och leder kommissionärernas gemensamma möten, samt leder kommissionens arbete med att genomföra EU-politiken.

 

Vad har EU fått för kritik?

EU har inte bara fått ros genom tiderna utan även ris. En kritik handlar om att EU inte har någon konstitutionell stabilitet. EU fungerar mest som ett rådgivande organ till andra länder. Man har helt enkelt inga verktyg eller lagar som gör att man kan straffa ett EU-land som går emot EUs lagstiftning.

EU orsakar även en del problem inom medlemsländerna. Man har sett att de öppna gränserna skapar emigration till andra länder. Lettland blev exempelvis drabbat av en utflyttning som inte motsvarar något annat i landets moderns historia. Dessutom skapar öppna gränser svårigheter att hantera handel med exempelvis handel och droger.