Vad gör EU-parlamentet?

EU-parlamentet, eller Europaparlamentet, är ett av EU:s viktigaste beslutsfattande organ. Detta är en av EU:s två lagstiftande institutioner och har sitt huvudsäte i Strasbourg, Frankrike. Möten med hela parlamentet, så kallade ”plenarsessioner” tar plats i både Strasbourg och i Bryssel, Belgien. Kommitténs håller däremot alla möten i Bryssel.

EU-parlamentet består av ett bestämt antal parlamentariker från EU:s medlemsländer. Av dessa utses en kommissionsordförande, en första och andra vice ordförande samt en sekreterare. Kommissionsordförandens uppdrag är bland annat att leda parlamentets sammanträden och det är kommissionsordföranden som godkänner EU-parlamentet.

EU-parlamentets första föregångare var Europeiska kol- och stålgemenskapens gemensamma församling som inrättades 1952. 1962 uppstod Europaparlamentet. De första direkta valen skedde 1979.

 

Hur fungerar EU-parlamentet?

Europaparlamentet har tre huvuduppgifter: Stiftar lagar, utövar kontroll och beslutar om EU-budgeten.

 

Lagstiftning

Eu-parlamentet stiftar EU-lagar tillsammans med Europarådet, på grundval av EU-kommissionens förslag. Här beslutar man även om internationella avtal samt om EU:s presumtiva utvidgningar. Parlamentet granskar också kommissionens arbetsprogram och uppmanar kommissionen att föreslå lagstiftning. EU-parlamentet har möjlighet att skapa lagar inom alla områden där EU agerar beslutsfattande.

 

Kontroll

Europaparlamentet har ett demokratiskt uppdrag för att granska andra EU-institutioner som syftar till att säkerställa demokratiskt sätt att arbeta på. Det finns även en kommissionsordförande som har ett eget uppdrag inom kontroll i och med att denna person godkänner hela kommissionen. Dessutom har kommissionsordförande möjlighet att avsätta kommissionen genom misstroendeomröstning.

Europaparlamentet beviljar även ansvarsfrihet vilket innebär att de måste godkänna kommissionens förvaltning av budgeten. Här handläggs allmänhetens framställningar och då kan parlamentet besluta om och tillsätta särskilda utredningar. Inom EU-parlamentet diskuterar även ekonomi och penningpolitik. Ett särskilt löpande samtal förs med den Europeiska centralbanken. Övriga uppgifter för EU-parlamentet är att ställa frågor till kommissionen och rådet och bevaka valen.

 

Hur många mandat finns i EU-parlamentet?

EU-parlamentet består av 705 ledamöter från EUs 25 medlemsländer. Mandaten är fördelade i proportion till medlemsländernas befolkningsstorlek. Sverige har till exempel 21 mandat i EU-parlamentet medan Tyskland har 96 mandat. Just 96 mandat är högsta tillåtna mandat för ett enskilt EU-land.

 

Hur går valen till EU-parlamentet till?

Val till Europaparlamentet, mera känt som Europaval, eller EU-val, sker genom direkta och allmänna val vart femte år. Det senaste valet till Europaparlamentet var den 23–26 maj 2019. Medlemsländerna och alla valberättigade medborgare (i regel de som har uppnått en viss ålder, i det vanligaste fallet från och med 18 års ålder) får rösta i de allmänna valen. Eftersom medlemsländerna tillsammans har omkring 350 miljoner röstberättigade unionsmedborgare är just EU-valen de största transnationella valen i världen, samt kan man säga att EU-valen utgör de näst största demokratiska valen till ett parlament.

Under valåret hålls valet på våren under fem dagar, från en torsdag till och med söndag. Varje medlemsland får själv välja vilken eller vilka dagar under denna period som valet skall äga rum.