Vad gör EU-kommissionen?

EU-kommissionen är den institution som agerar Europeiska Unionens verkställande organ. EU-kommissionen har sitt ursprung i bildandet av de tidigaste organisationer som EU utvecklats från. 1952 fick den Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) en kommission eller verkställande institution, med namnet ”Höga Myndigheten.” Detta organ fungerade som en myndighet innehavande överstatlig verkställande makt inom denna union. De flera olika unionerna inom olika samarbeten som skapades därefter fick alla en egen instiuttion med verkställande uppdrag, dessa kallades kommissioner. När dessa unioner slogs ihop till EG 1973 slogs även kommissionerna samman och gav upphov till det som idag kallas EU-kommissionen.

 

Vad har EU-kommissionen för uppdrag?

EU-kommissionen består av en medlemsmedborgare från varje av de 27 medlemsstaterna. Dessa kallas kommissionärer. Kommissionens samlade uppdrag fungerar som en regering med samma typ av uppdrag av befogenheter. För att förenkla förståelsen av vad EU-kommissionen egentligen är skulle man därför kunna kalla EU-kommissionen för EUs regering.

EU-kommissionärerna själva brukar sammanfatta det de gör med planering, implementering och rapportering. De ansvarar för Eus strategiska planering, samt ansvarar för implementering av EUs budget. De ansvarar även för att alla lagar implementeras och att alla EU-fördrag följs. EU-kommissionären representerar sitt land, men svär en ed som binder dom till att hålla sig mer till EUs generella lagar och värderingar än till sitt hemlands.

Europeiska kommissionens ordförande, eller kommissionsordföranden, leder den Europeiska kommissionen och dess arbete. Han eller hon fungerar som EU kommissionens regeringschef eller statsminister och företräder även kommissionen som institution vid förhandlingar med EU:s andra institutioner och organ. Den Europeiska kommissionens ordförande representerar även unionen som helhet vid internationella förhandlingar på regeringschefsnivå samt är den som mottar kreditivbrev från ambassadörer från länder som är ackrediterade vid Europeiska unionen.

 

Hyr väljs EU-kommissionen?

Det är den Europeiska Unionens råd som föreslår kommissionären på grundval av förslag från medlemsstaternas regeringar. Därefter utses det Europeiska rådet kommissionärerna av efter godkännande av Europaparlamentet. Det är vanligt att den som föreslås som kommissionär antingen har varit ledamot i Europaparlamentet eller regeringsminister i hemlandet. Detta är dock inte ett formellt krav.

Europeiska kommissionens ordförande, kommissionens statsminister eller regeringschef, väljs vart femte år av Europeiska rådet efter godkännande av Europaparlamentet. Då utses kommissionsordföranden tillsammans med hela kommissionens kommissionärer.